Лі­та­ю­чі скуль­пту­ри

"Новий погляд", 11 лютого

|Внас­лі­док силь­но­го віт­ру вно­чі 5 лю­то­го з ве­жі мо­нас­ти­ря,
що у с. Під­ка­мінь (Бро­дівсь­кий ра­йон), впа­ли 4 скуль­пту­ри та час­ти­ни
риш­ту­ван­ня. Од­на з них, як ствер­джу­ють фа­хів­ці, че­рез чис­лен­ні пош­код­жен­ня
не при­дат­на для рес­тав­ра­ції. Як ви­я­ви­ло­ся, пам­`ят­ка на­ці­о­наль­но­го
зна­чен­ня за­ли­ши­ли­ся без­за­хис­ною пе­ред сти­хі­єю. Та чи в руй­ну­ван­нях
вин­на ли­ше не­го­да? Мо­нас­тир у Під­ка­ме­ні, який на­ра­зі пот­ре­бує тер­мі­но­вої
рес­тав­ра­ції, один із чис­лен­них прик­ла­дів то­го, нас­кіль­ки пам­`ят­ки
ар­хі­тек­ту­ри є не­за­хи­ще­ними ще й від зви­чай­ної не­ком­пе­тен­тнос­ті.
Ад­же еле­мен­тар­не дот­ри­ман­ня пра­вил рес­тав­ра­ції іс­то­рич­них пам­`я­ток
мог­ло би вря­ту­ва­ти уні­каль­ну скуль­пту­ру Під­ка­міньсь­ко­го мо­нас­ти­ря.

Пер­шу згад­ку про мо­нас­тир у Під­ка­ме­ні да­ту­ють ще 15
сто­літ­тям. Уні­каль­не міс­це на ме­жі Во­ли­ні і По­діл­ля і сьо­год­ні при­ваб­лює
до се­бе ба­га­тьох ту­рис­тів. Чи­ма­ло львів­`ян та гос­тей об­лас­ті зна­ють
с. Під­ка­мінь че­рез ет­но­фес­ти­валь, який там про­во­дять що­ро­ку.
Сам мо­нас­тир, який є пам`ят­­кою на­ці­о­наль­но­го зна­чен­ня, вже ба­га­то
ро­ків пот­ре­бує тер­мі­но­вої рес­тав­ра­ції. Сво­го ча­су пев­ні рес­тав­ра­цій­ні
ро­бо­ти в ньо­му про­во­ди­ли мо­на­хи. З 2010 ро­ку за рес­тав­ра­цію мо­нас­ти­ря
взя­ло­ся при­ват­не під­при­ємс­тво з Но­во­во­линсь­ка (Во­линсь­ка об­ласть).
Са­ме то­ді ро­біт­ни­ки зня­ли вер­хню час­ти­ну ве­жі мо­нас­ти­ря, яка зна­хо­ди­ла­ся
в ава­рій­но­му ста­ні. Риш­ту­ван­ня нав­ко­ло ве­жі, а та­кож вже зга­да­ні
скуль­пту­ри за­ли­ши­лись на міс­ці. 2011 ро­ку рес­тав­ра­цій­ні ро­бо­ти в
мо­нас­ти­рі при­зу­пи­ни­ли че­рез не­до­фі­нан­су­ван­ня.
Ба­ро­ко­ві скуль­пту­ри уч­нів Пін­зе­ля на ве­жі мо­нас­ти­ря бу­ли зроб­ле­ні
з де­ре­ва та бля­хи. Од­на зі скуль­птур, яка впа­ла з май­же 40-мет­ро­вої ви­со­ти,
вже не під­ля­гає рес­тав­ра­ції. Про це в один го­лос твер­дять і де­пу­та­ти,
і пам­`ят­ко­о­хо­рон­ці. Трьом ін­шим скуль­пту­рам по­щас­ти­ло, як­що так
мож­на ска­за­ти, біль­ше – во­ни впа­ли на дах мо­нас­ти­ря, від­по­від­но, й
заз­на­ли мен­ших пош­код­жень.  
Орест Шей­ка, го­ло­ва пос­тій­ної ко­мі­сії куль­ту­ри ЛОР, ствер­джує, що іс­нує
при­най­мні дві при­чи­ни, чо­му ста­ло­ся руй­ну­ван­ня у Під­ка­ме­ні.
"По-пер­ше, – ко­мен­тує де­пу­тат, – під час де­мон­та­жу ве­рхньої час­ти­ни
ве­жі ро­біт­ни­ки за­ли­ши­ли риш­ту­ван­ня ли­ше нав­ко­ло трьох сто­рін ве­жі,
ні­як не за­хис­тив­ши чет­вер­тої сто­ро­ни. По-дру­ге, ди­вує рі­шен­ня рес­тав­ра­то­рів
що­до скуль­птур. Ад­же їх пот­ріб­но бу­ло де­мон­ту­ва­ти ра­зом із ве­жею і
рес­тав­ру­ва­ти вже вни­зу. Як­би це зро­би­ли вчас­но, уні­каль­ні скуль­пту­ри
не пос­траж­да­ли би". І пер­шу, і дру­гу при­чи­ну руй­ну­вань об­`єд­нує
тре­тя, най­го­лов­ні­ша – не­ком­пе­тен­тність рес­тав­ра­то­рів. "Як нам
ста­ло ві­до­мо, – ко­мен­тує "Пог­ля­ду" Орест Шей­ка, – час­то рес­тав­ра­цій­ні
ро­бо­ти ви­ко­ну­ва­ли не фа­хів­ці з ба­га­то­річ­ним ста­жем, а зви­чай­ні
під­ка­мінсь­кі чо­ло­ві­ки. Від­по­від­но, про яку ком­пе­тен­тність ми тут мо­же­мо
го­во­ри­ти?"
У зв`яз­ку з цим гу­бер­на­тор Львів­щи­ни Ми­хай­ло Цим­ба­люк уже дав роз­по­ряд­жен­ня
про­ку­ра­ту­рі об­лас­ті з`я­су­ва­ти при­чи­ну руй­ну­вань мо­нас­ти­ря в Під­ка­ме­ні.
Як ствер­джу­ють у ЛОДА, вин­ні бу­дуть по­ка­ра­ні, ад­же за по­пе­ред­нім вис­нов­ком
ек­спер­тної ко­мі­сії, скуль­пту­ри пос­траж­да­ли са­ме че­рез не­ком­пе­тен­тність
майс­трів.   

Га­ли­на ЧОП

Реклама партнерів

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...