ОСТАННІ НОВИНИ

Знаменита актриса Ада Роговцева потрапила до реанімації після спектаклю

|

Українська акторка Ада Роговцева, яка розповіла про українськомовну родичку, яка мешкає в Криму, потрапила до реанімації. Про це повідомляє ТСН.

Íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Óêðàèíû, Ãåðîé Óêðàèíû Àäà Ðîãîâöåâà âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ñâîåé êíèãè «Ñâèäåòåëüñòâî î æèçíè» â êóëüòóðíî-õóäîæåñòâåííîì è ìóçåéíîì êîìïëåêñå "Ìûñòåöüêèé àðñåíàë" â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 31 ìàÿ 2013 ã. Â ýòîò äåíü â ðàìêàõ III Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Êíèæíûé Àðñåíàë» Àäà Ðîãîâöåâà ïðåäñòàâèëà ñâîþ êíèãó «Ñâèäåòåëüñòâî î æèçíè» Ôîòî Åâãåíèÿ Ìàëîëåòêè / ÓÍÈÀÍ

Артистку екстрено госпіталізували у вівторок, 13 грудня, після виступу у Дніпрі. Там колектив давав виставу “Варшавська мелодія два”. Після виступу Роговцевій стало зле, до лікарні зірка потрапила із запаленням легень.

Колектив, у якого ж заплановані гастролі в кількох містах України, продовжив виступи вже без Ади Миколаївни. Зокрема в Запоріжжі, перед виступом, на сцену вийшла донька Роговцевої Катерина Степанкова. Акторка перепросила і попередила глядачів, що через хворобу її мати не виступатиме і тим, хто прийшов побачити саме її, повернуть гроші за квитки.

До каси звернулись лише двадцятеро з шестисот глядачів, на яких розрахована зала. Сьогодні колектив виступатиме в Кам’янському. Зауважимо, що роль, яку виконувала Ада Роговцева, нікому не віддали.

Фото: LiveInternet

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...