ОСТАННІ НОВИНИ

В уряді пояснили, як українці проходитимуть контроль на кордоні з безвізом

|

Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко запевняє, що після введення безвізового режиму з ЄС не потрібно буде показувати додаткових документів на кордоні. Про це він сказав під час виступу на засіданні уряду 19 квітня, передає УП.

Áèîìåòðè÷åñêèå ïàñïîðòà âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè íà ãîñóäàðñòâåííîì ïðåäïðèÿòèè “Ïîëèãðàôè÷åñêèé êîìáèíàò “Óêðàèíà” ïî èçãîòîâëåíèþ öåííûõ áóìàã” â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 4 äåêàáðÿ 2014 ã. ÃÏ “Ïîëèãðàôè÷åñêèé êîìáèíàò “Óêðàèíà” ïîëíîñòüþ ãîòîâî ê çàïóñêó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïå÷àòè áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ. Ôîòî Âëàäèñëàâà Ìóñèåíêî / ÓÍÈÀÍ

За словами Пристайка, безвізовий режим діятиме для тих, хто мають біометричні паспорти. Протягом півроку кожен українець зможе перебувати 90 днів у 30 країнах, з якими введений безвізовий режим.

“Жодних додаткових документів, крім тих, які прикордонник міг запитати у людини, яка мала у паспорті візу, ніхто запитувати не буде”, – наголосив він.

Водночас голова Державної міграційної служби Максим Соколюк розповів, що безвізовий режим дозволятиме здійснювати туристичні та бізнес-поїздки, але не даватимуть права на роботу або навчання за кордоном.

За його словами, українці, які мають закордонні паспорти та мають діючу шенгенську візу, зможуть виїжджати за кордон, поки діятиме віза. Закордонні паспорти будуть працювати до терміну завершення їхньої дії.

Водночас вартість оформлення біометричних паспортів, як зазначив Соколюк, складає 557 гривень (за 20 робочих днів), 810 гривень (за 7 робочих днів).

Для оформлення документу потрібно мати з собою паспорт громадянина України та податковий код, а для дітей – свідоцтво про народження, також необхідна присутність одного з батьків із відповідними документами.  Фотографування відбувається на місці.

Діти до 12 років отримують біометричний документ без відбитків пальців.

Як відомо, станом на 19 квітня було оформлено понад 3,2 млн біометричних закордонних паспортів, а до кінця 2017 року очікується оформлення ще 2 млн.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...