Не­без­печ­не бу­дів­ниц­тво

"Новий погляд", 11 лютого

|Ми­ну­ло­го тиж­ня меш­кан­ці бу­дин­ку №5 на ву­ли­ці
Сербсь­кій за­би­ли на спо­лох – їх­ній бу­ди­нок по­чав трі­ща­ти по швах. На
міс­це по­дії від­ра­зу ж з`ї­ха­ли­ся чи­нов­ни­ки та пре­са. Пред­став­ни­ки
ком­па­нії-ін­вес­то­ра та ком­па­нії-під­ряд­ни­ка бу­дів­ниц­тва го­те­лю да­ли
обі­цян­ку вжи­ти про­ти­а­ва­рій­ні за­хо­ди, а фа­хів­ці до­мо­ви­ли­ся про­вес­ти
конс­трук­тив­ну на­ра­ду за цим пи­тан­ням. Але на цьо­му, схо­же, все й за­кін­чи­ло­ся.
До сьо­год­ні жод­них про­ти­а­ва­рій­них ро­біт на Сербсь­кій, 5 ніх­то не про­во­дить.
Біль­ше то­го, до бу­дин­ку №5 до­лу­чи­ла­ся ще од­на бу­дів­ля – бу­ди­нок
№7, який уже дав пер­шу трі­щи­ну."Си­ту­а­ція на ву­ли­ці Сербсь­кій жах­ли­ва,
– роз­по­вів "Пог­ля­ду"  го­ло­ва пос­тій­ної ко­мі­сії з пи­тань
куль­ту­ри, іс­то­ри­ко-куль­тур­ної спад­щи­ни, ду­хов­но­го від­род­жен­ня та
ЗМІ Львівсь­кої об­лас­ної ра­ди Орест Шей­ка. – Ме­не по­ві­до­ми­ли, що по­чав
руй­ну­ва­ти­ся ще один су­сід­ній бу­ди­нок. Я осо­бис­то в цьо­му пе­ре­ко­нав­ся.
У бу­дин­ку №7 тріс­нув ма­ят­ник, і за од­ну ніч ро­зій­шов­ся на 2-3 мм, а це вже ба­га­то. У бу­дин­ку
ж на Сербсь­кій, 5, де обі­ця­ли про­вес­ти про­ти­а­ва­рій­ні ро­бо­ти, нас­прав­ді
ні­чо­го ніх­то не ро­бить. Там вже ма­ли бу­ти під­пір­ні бал­ки. Ко­мі­сія
місь­кої ра­ди, яку очо­лює Ярос­лав Му­зич­ко, сум­лін­но зай­ма­єть­ся цим пи­тан­ням,
але по­ки бу­ді­вель­ни­ки ні­я­ких про­ти­а­ва­рій­них за­хо­дів не про­во­дять".

Вод­но­час жод­ної заг­ро­зи для бу­дин­ку на Сербсь­кій №5
не ба­чить го­лов­ний спе­ці­а­ліст "Ук­рза­хід­про­ек­трес­тав­ра­ції"
Оль­га Сав­чак. "Я вва­жаю, що цей бу­ди­нок не є кри­тич­но ава­рій­ним.
Тих за­хо­дів, які ми зап­ла­ну­ва­ли про­вес­ти, ціл­ком дос­та­тньо, аби за­без­пе­чи­ти
на­дій­ну екс­плу­а­та­цію бу­дин­ку, до­ки триває бу­дів­ниц­тво. Та­кож пот­ріб­но
усу­ну­ти при­чи­ни за­мо­кан­ня фун­да­мен­тів, обов`яз­ко­во від­вес­ти рин­ви.
І, від­по­від­но, зро­би­ти ухил, щоб не бу­ло за­ті­кан­ня во­ди в під­вал",
– по­яс­ни­ла во­на. За­у­ва­жи­мо, як роз­по­вів "Пог­ля­ду" Ярос­лав
Сень­ків, зас­туп­ник го­ло­ви Га­лиць­кої ра­йад­мі­ніс­тра­ції, про­ек­тний
ін­сти­тут "Ук­рза­хід­про­ек­трес­тав­ра­ція" вже нап­ра­цю­вав пер­шо­чер­го­ві
за­хо­ди з ук­ріп­лен­ня сті­ни бу­дин­ку. "За до­мов­ле­ніс­тю, ін­вес­тор
по­ви­нен ви­ко­на­ти ці за­хо­ди в пев­ний пе­рі­од ча­су. Бу­ді­вель­ни­ки ма­ють
під­си­ли­ти сті­ну з фа­сад­ної сто­ро­ни, а та­кож вста­но­ви­ти три де­рев­`я­ні
опо­ри до тре­тьо­го по­вер­ху бу­дин­ку. Та­кож майс­три ма­ють про­вес­ти під­си­лен­ня
квар­ти­ри тре­тьо­го по­вер­ху з двох сто­рін ме­та­ле­вим кар­ка­сом", –
за­у­ва­жив він.
От тіль­ки, су­дя­чи із пос­пі­ху бу­ді­вель­ни­ків, які до­сі не роз­по­ча­ли
про­ти­а­ва­рій­них за­хо­дів, усі при­пи­си та за­пев­нен­ня на кшталт
"тих за­хо­дів, які ми зап­ла­ну­ва­ли про­вес­ти, ціл­ком дос­та­тньо",
мо­жуть ви­я­ви­ти­ся прос­то ви­ки­ну­ти­ми на ві­тер. І все бу­ло би не так
страш­но, як­би в цих бу­дин­ках не жи­ли лю­ди. Ад­же по­ки з`я­со­ву­ва­ти­муть
при­чи­ну ава­рій­нос­ті бу­дин­ків, лю­ди меш­ка­ти­муть у влас­них квар­ти­рах,
як на по­ро­хо­вих боч­ках, що от-от мо­жуть ста­ти по­чат­ком бі­ди.
За сло­ва­ми Орес­та Шей­ки, 22 лю­то­го пи­тан­ня по ву­ли­ці Сербсь­кій під­ні­ма­ти­муть
на се­сії об­лас­ної ра­ди. "При­чин си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, мо­же бу­ти
ба­га­то. Але не­за­пе­реч­ни­ми є ті фак­ти, що сті­на фун­да­мен­ту зу­пи­ни­ла
від­тік во­ди з під­ва­лів, а рин­ви спус­ти­ли пря­мі­сінь­ко у під­вал. За­раз
там пів­то­ра мет­ри во­ди. Зреш­тою бу­ли ро­зіб­ра­ні під­пір­ні струк­ту­ри
бу­дин­ку. Усе це ста­ло ос­та­нньою крап­лею для бу­дин­ків, які розта­шо­вані
на Сербсь­кій поб­ли­зу бу­дів­ниц­тва. Бу­ді­вель­ни­ки обі­ця­ли про­вес­ти
про­ти­а­ва­рій­ні ро­бо­ти, але ні­я­ких зру­шень не­має. Це пи­тан­ня обов`яз­ко­во
пот­ріб­но ви­рі­ши­ти".

На­та­ля ЧИЖ,  Га­ли­на ЧОП

Реклама партнерів

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...