ОСТАННІ НОВИНИ

Стало відомо, про що домовилась Тристороння група у Мінську

|

Тристороння контактна група на зустрічі в середу підписала два документи про нормалізацію обстановки на Донбасі на лінії зіткнення. Про це заявив журналістам спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, повідомляє“Інтерфакс”.

Ëóêàøåíêî: ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à ñåãîäíÿ - ëþáîé öåíîé îñòàíîâèòü êðîâîïðîëèòèå Ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à ñåãîäíÿ - ëþáîé öåíîé îñòàíîâèòü êðîâîïðîëèòèå. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî íà âñòðå÷å ïðåçèäåíòîâ ñòðàí òàìîæåííîé "òðîéêè", Óêðàèíû è âûñîêèõ ïðåäñòàâèòåëåé Åâðîñîþçà. Íà ñíèìêàõ: 3,4. Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ, Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî, Âëàäèìèð Ïóòèí. 5,6. âî âðåìÿ âñòðå÷è. Ôîòî Àíäðåÿ Ñòàñåâè÷à, ÁåëÒÀ.

“Перше – це документ із протимінної діяльності. Збройні сили й військові формування по обидва боки до 31 березня повинні забезпечити позначення й скласти карти районів, які підлягають розмінуванню”, – заявив він.

“Друге – це документ про повну заборону на навчання із застосуванням усіх видів бойових озброєнь. Ця заборона набуває чинності в ніч 4 березня за київським часом”, – сказав Сайдік.

Фото: rodina.news

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...